Základná škola Vrbnica 20

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Etická EV
Etická výchova EV
Hudobná výchova HV
Hudobno-pohybová výchova HPV
Informatika IV
Matematika MAT
Počítačový krúžok POK
Pracovná výchova PV
Pracovné vyučovanie PV
Prírodoveda Pr
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotor. zručností a výtvarná výchova RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra - Čítanie CTN
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda Vl
Výtvarná výchova VV
Zmyslová výchova a základy matemat. predstáv ZMV

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.12.2018