• História školy

    • História školy vo Vrbnici, vtedajší Fišár sa začala písať v r. 1929. Riadne vyučovanie sa začalo až v r. 1932. Až do tohto roku navštevovali fišarské deti okolité školy v dedinách Žbince a Šamudovce. Keďže susedné  školy sa neustálym stúpajúcim počtom detí preplnili a fišarské deti nemohli byť prijaté, obec sa rozhodla kúpiť pozemok uprostred obce, kde mala stáť budúca škola. K stavbe školskej budovy nedošlo z dôvodu nedostatku financií, takže vyučovanie sa začalo v prenajatom dome v r. 1932.

     Prvým obecným učiteľom sa stal Juraj Ivan z Budkoviec, ktorého v nasledujúcom školskom roku vystriedal Štefan Vargovčík z Chabžán v Čechách.

     Obec Vrbnica mala v tom čase iba 60 obytných domov ale počet detí od 1.po 8. ročník sa pohyboval okolo 80. Vyučovanie prebiehalo v dvoch zmenách. V školskom r. 1933/34 bol na miesto učiteľa prijatý Karol Rumler z Valašského Mezifíčí. Počet žiakov stúpol na 99, čo si vyžiadalo prijatie nového výpomocného učiteľa Jána Ďurovčíka zo Šamudoviec.

     Dvojzmenné vyučovanie v prenajatom dome prebiehalo až do r. 1940, kedy sa malo začať s výstavbou novej školskej budovy. Začiatok vojny prerušil snahy o vybudovanie novej školy. So stavbou sa začalo až v r. 1941. 17. marca 1942 sa skončilo vyučovanie v prenajatej budove a 18. marca sa otvorili dvere novej školy. Nová je však zatiaľ iba stavba, vnútorné zariadenie je predpotopné. Nová škola má 2 triedy a riaditeľský byt. V tejto budove prebieha vyučovanie dodnes.

     Školský r. 1944/45 je poznačený koncom vojny. Vyučuje sa len do 15. septembra, kedy školu obsadia nemecké vojská. S vyučovaním sa začína až 16. decembra po prechode frontu.

     Vyučovanie v povojnových rokoch prebiehalo bez väčších zmien v dvoch triedach v úbohých podmienkach. Vyučujú dvaja učitelia. Škola sa modernizuje až v r. 1953, kedy za pomoci ONV dostala učebné pomôcky, knihy a takisto nové lavice, tabule a ostatné nevyhnutné školské vybavenie.

     Škola sa zúčastňovala na mnohých súťažiach, ako boli napr.: v školskom r. 1954/55 okresná prehliadka prác mladých mičurincov, na ktorej získala prvé miesto a postúpila do krajskej súťaže, ktorú takisto vyhrala. Ako najlepšia škola bola vyslaná na celoštátnu prehliadku. V školskom r. 1956/57 to bola súťaž v zveľaďovaní škôl. V školskom r. 1958/59 začal na škole pôsobiť inštrumentálny súbor, s ktorým škola vystupovala na rôznych školských slávnostiach a podujatiach v bližšom i vzdialenejšom okolí.

     Počet školopovinných detí sa v celej histórii školy v podstate nemenil. Bolo to v rozmedzí 70-90 žiakov a to od 30-tych rokov 20. storočia až po súčasnosť. Na škole pôsobilo veľké množstvo učiteľov, ktorí vyučovali zvyčajne 1 až 2 školské roky. Zo začiatku to boli učitelia z Čiech, neskôr v povojnovom období už vyštudovaní slovenskí učitelia.

     Až v školskom r. 1967/68 sa začalo vyučovanie v 3 ročníkoch, v školskom r. 1978/79 v štyroch ročníkoch a v školskom r. 2003/2004 je zriadený tzv. nultý ročník.

              Najdlhšie pôsobiacim učiteľom v histórii školy bol Vojtech Demeter, ktorý na škole vyučoval od r. 1949 do r. 1978. Funkciu riaditeľa zastával od r. 1954. V školskom r. 1979/80 po odchode riaditeľa Demetera sa v riaditeľskom byte zriaďuje školská jedáleň, ktorá slúži až do r. 1998, kedy je pre nízky počet záujemcov zrušená a zrekonštruovaná na riaditeľskú kanceláriu.

              V tomto školskom roku na škole pôsobia piati pedagógovia. Vyučuje sa nultý, prvý až štvrtý ročník v 3 triedach a dvoch smenách. Počet žiakov je 83.